Услуги от Марилена-Консулт ЕООД

ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ
Image by Surface

Изготвяне и подаване на лични данъчни декларации по ЗДДФЛ

ЕДИН МЕСЕЦ безплатно счетоводно обслужване при сключване на договор за абонаментно обслужване

Безплатно годишно счетоводно приключване при сключен договор за абонаментно обслужване

При минимален обем на работа- заплащане на еднократна такса за годишно счетоводно приключване

Електронен обмен на документи

Електронно банкиране при осигурен достъп за пасивно банкиране

Безплатно фактуриране към клиенти на обслужваното дружество

Предоставяме възможност за лесно и бързо публикуване на ГФО в съответствие спизискванията на чл.38 ал.1 т.3 от Закона за счетоводство

Годишни финансови отчети публикуват в интернет или в икономически издания следните субекти

До 30 юни на следващата година:

непререгистрирани в Търговски регистър и регистър на ЮЛНЦ

Декларация по чл.38 ал.9 т.2 от ЗСч публикуват всички предприятия,неосъществявали дейност пред предходната година и неподали декларация за липса на дейност до момента.

До 30 септември на следващата година:

Всички неперсонифицирани дружества /ДЗЗД или граждански дружества по ЗЗД/

Търговски представителства, взаимоспомагателни каси, адвокатски и нотариални дружества, църковни настоятелства, сдружения на етажна собственост, юридически лица,които не са търговци и не са юридически лица с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел, но подлежащи на вписване в ТРРЮЛНЦ

Годишни финансови отчети публикуват в Търговски .я регистър и Търговския регистър и регистъра юридически лица с нестопанска цел

До 30 юни на следващата година

Всички търговци по смисъла на търговския закон / ЕООД, ООД, ЕАД, СД, КДА, АД и др., клонове на чуждестранни търговци и кооперации, вписани по ТРРЮЛНЦ/ подават декларация по чл.38 ал.9 т.2 от ЗСч, ако не са осъществявали дейност и не са подавали декларация през предходните години

До 30 септември на следващата година:

ГФО публикуват всички юридически лица, осъществили дейност и реализирали приходи или разходи над 500 лв./ЕООД, ООД, СД, КДА, КА, ЕАД, АД, Еднолични търговци-ЕТ, подлежащи на независим финансов одит и др./

Онлайн консултации по счетоводни казуси се извършват след заплащане – 50 лв. За повече информация се свържете с нас

Име *
Имейл *
Телефон *
Запитване
Политика за поверителност *

Услуги

Виж още

Image by Cytonn Photography
Регистрация на фирми
it-bg-full-1536x641
СЧЕТОВОДСТВО ТРЗ и човешки ресурси
Image by Dell
ФИНАНСОВ АНАЛИЗ
Image by Surface (1)
Отчитане на проекти
Financial accountant planner meeting business consultation intro
Данъчно-правни консултации