Personal finance, home bookkeeping concept. Money, calculator, invoice documents, pen and eyeglasses close-up

Новини от Марилена-Консулт ЕООД

Облагане и деклариране на доход по ЗДДФЛ на ФЛ, което търгува с криптовалути, акции, дялове и др.

В чл.13 от ЗДДФЛ са изброени доходите, освободени от облагане. Доходите от търговия с криптовалути не са освободени. Обобщено казано, според своите характеристики, както и предназначението на криптовалутите, те могат да бъдат приравнени на финансови активи.

Съгласно чл.33 ал.3 от ЗДДФЛ: Облагаемият доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през годината печалби, например според продажната цена на криптовалути, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка.

В този случай доходът се декларира в Приложение №5 към ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ, а данъчната ставка е 10%.

Резултатът от всяка сделка се определя, като продажната цена на криптовалути, акции, дялове и други, се намали със стойността на придобиване. Цената на придобиване се определя на база документално доказана цена. Когато криптовалутите или финансовите активи са с различна цена на придобиване е трудно да се определи кой точно актив от тях се продава, цената на придобиване се определя като среднопретеглена стойност по формула.

Информацията до тук,обаче не се прилага за доходи от стопанска дейност на физическо лице, дори то да не е регистрирано като търговец по ТЗ, а определянето на едно физическо лице като търговец не е свързано само с наличието на регистрация по ТЗ. Ако извършваната дейност е основен източник на доходи за лицето, то той ще се облага като доход от търговска дейност и съответно доходите от покупко-продажба на финансови активи и криптовалути се декларира в Приложение №2 на ГДД по чл. 50 от ЗДДФЛ.